Aviso legal

En compliment amb el deure informació que es recull a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades següents:

 

L’empresa titular de la web http://aserbrokers.net és Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. , amb domicili social a Passatge Alió, 26, de Barcelona, amb número de CIF: B-60211430. Telèfon 934 590 723.

 

1. USUARIS

L’accés o ús del portal de Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L., atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés o ús, les Condicions Generals d’us que s’indiquen aquí. Les condicions que se citen seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, s’hagin de complir de manera obligada.

 

2. ÚS DEL PORTAL

La web d’Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyen a Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a certs serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i dels serveis que Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. ofereix a través dels seus web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de http://aserbrokers.net, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys que s’han esmentat anteriorment; (iv) intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular-ne els missatges.

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra el jovent o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, si ho considera així, no siguin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. no serà responsable de les opinions que expressin els usuaris a través dels fòrums, missatges o altres eines de participació, si escau.

 

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines del lloc web, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei que ofereixi Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. té, com a finalitat, a més de proporcionar, a l’usuari, una experiència personalitzada a la xarxa de lloc web d’Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L., l’establiment de contactes comercials nous, així com el manteniment de la relació contractual establerta, relacionada amb els fins de l’activitat d’Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L..

També tindrà, com a finalitat, la creació d’una borsa de treball, per tant, en compliment de l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD), us informem expressament que les vostres dades personals les podrem comunicar a empreses que integrin la Union temporal d’empreses.

Aquesta comunicació només tindrà la finalitat de facilitar l’ocupació, fi directament relacionat amb les funcions legítimes de l’entitat cedent i de la cessionària amb el consentiment previ de la persona interessada; malgrat tot, s’habilitarà, en aquest servei, un mitjà de comunicació que podrà fer servir si no vol que comuniquem les seves dades a tercers.

Les respostes a les preguntes sobre les dades personals que apareixen assenyalades en els formularis amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.

En cap cas Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. no farà servir les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les que s’han esmentat anteriorment, llevat de l’advertiment previ recollit en el lloc web, amb la qual cosa s’atorga un termini raonable perquè l’usuari s’hi pugui oposar.

L’usuari no està obligat a rebre aquesta publicitat ni els formularis d’enquestes; malgrat tot, si és així ho haurà d’indicar mitjançant una comunicació dirigint-se per escrit a Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L., Responsable de Seguretat – LOPD, Passatge Alió, 26, de Barcelona.

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. actua com a mer difusor en relació amb els bàners o les pancartes publicitàries o altres mitjans publicitaris que puguin aparèixer en el lloc web alienes a serveis que ofereix Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris.

Les dades personals que reculli Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran als fitxers automatitzats corresponents.

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que facilitin els usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal).

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. adoptarà els graus de seguretat de protecció de les dades personals que li requereixin legalment, i instal·larà les mesures i els mitjans tècnics que estiguin al seu abast per tal d’evitar el mal ús, l’alteració, la pèrdua, l’accés no autoritzat o el robatori de les dades personals que li hagin facilitat; malgrat tot, l’usuari ha de ser conscient que aquestes mesures de seguretat a Internet poden no ser efectives.

Drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals.

Els usuaris tenen reconeguts, i podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L., Responsable de Seguretat – LOPD, Passatge Alió, 26, de Barcelona.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L., per ella mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intellectual i industrial de la pàgine web, així com dels elements que s’hi recullen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. o bé de les seves llicenciadores.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L.. Podrà visualitzar els elements de la lloc web i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, amb la quals cosa queda, per tant, totalment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a la pàgina de http://aserbrokers.net

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar (a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts), malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

6. MODIFICACIONS

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. es reserva el dret de fer, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en els seus llocs web, amb la qual cosa pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixin a través del mateix lloc web com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la lloc web.

 

7. ÚS DE COOKIES

Així mateix, li informem que la pàgina utilitza cookies tècniques per facilitar al màxim la navegació de l’usuari pel seu lloc web. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir-ne les dades personals.

 

8. ENLLAÇOS

En el cas que en le lloc web es disposin enllaços o hiper-enllaços cap a altres llocs d’Internet, Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertany a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació que contingui qualsevol d’aquests hiper-enllaços o altres llocs d’Internet.

La inclusió d’aquestes connexions externes tampoc no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a su lloc web o a serveis que ofereixi sense necessitat d’avisar prèviament, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

 

10. GENERALITATS

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. perseguirà l’ incompliment d’aquestes condicions així com de qualsevol utilització indeguda de seu lloc web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. podrà modificar, en qualsevol moment, aquestes condicions sempre que es publiquin degudament de la mateixa manera.

La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició; estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres publicades degudament.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Aser Brokers Correduría de Seguros, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.